Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

platné od 1.1.2017 v internetovom obchode www.detskahra.sk

Kontaktné údaje

Názov spoločnosti: KOPKO s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Sobětuchy 113, 537 01 Chrudim

IČ: 28829565, DIČ: CZ28829565,

zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Hradci Králové, v oddieli C, vložke 30213

TEL: +420 734 104 557

Email: info@detskahra.sk

Bankové spojenie: SK71 8330 0000 0024 0108 686, SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Informácie:

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavné chyby. Ak nie je uvedené inak, sú ceny prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

 

Platobné podmienky:

Dobierkou v hotovosti kuriérovi prepravnej spoločnosti pri dodaní tovaru

Bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. SK71 8330 0000 0024 0108 686, SWIFT: FIOBCZPPXXX, vedený u spoločnosti Fio (ďalej len "účet predávajúceho")

Bezhotovostne (on-line) platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány GoPay

Bezhotovostne (on-line) platobným tlačidlom (prevodom) prostredníctvom platobnej brány GoPay

 

Dodanie tovaru:

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 5 dní od potvrdenia objednávky, ak u jednotlivého tovaru nie inú lehotu dodania. Ak je tovar uvedené "skladom", predávajúci tovar odošle ihneď po obdržaní platby v prípade platby prevodom alebo do dvoch dní od potvrdenia objednávky v prípade zaslania tovaru na dobierku.

Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval. Daňový doklad odošle predávajúci kupujúcemu buď ihneď s tovarom alebo následne po prevzatí tovaru.

Tovar je doručovaný kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty, prepravnej spoločnosti GLS a DPD a alebo je možné nechať si tovar odoslať do pobočky Zásilkovna. Výška poštovného sa riadia cenníkom dopravných spoločností platným v čase objednania tovaru. Výška dopravných nákladov bude vždy vyčíslená na potvrdenie objednávky.

 

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy:

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedené lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj kedykoľvek pred dodaním zboží.Odstoupení od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle písomnou formou. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu emailu o potvrdení objednávky predávajúcim alebo ho možno nájsť tu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho (Kopka sro, Tovární 315, 537 01 Chrudim) alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho: info@detskahra.cz.Pro uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo objednávky , bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Kupujúci je povinný do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy vrátiť tovar, ktorý je predmetom odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Tovar by malo byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od vrátenia predmetu odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal.

Kupujúci má nárok na vrátenie nákladov súvisiacich s dodaním tovaru (= dopravné), ale iba vo výške najlacnejšie predávajúcim ponúkané varianty (nevzťahuje sa na osobné odber) .Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

 

Kvalita pri prevzatí:

Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. Nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád, ak sa týka vada iba tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, môže kupujúci na základe odstúpenia od zmluvy požadovať vrátený kúpnej ceny v plnej výške.

Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

U použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Miesto práva na výmenu tovaru má kupujúci právo v týchto prípadoch na primeranú zľavu.

 

Zákonné práva z vád:

Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedené v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podlé svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú alebo nie):

- odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodania chýbajúce veci;

- bezplatné odstránenie vady opravou;

- přměřenou zľavu z kúpnej ceny;

- vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné pre takéto porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú č neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrti pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne, môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výbere tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dsůledku bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu na Použiteľná.

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú č neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrti pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne, môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výbere tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dsůledku bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu na Použiteľná.

 

Vybavenie reklamácie:

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak urobí tak písomne ​​alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len v prípade, keď žiadal kupujúci opravu vady, ktorá je neodstrániteľná.

Nezvolí Ak kupujúci svoje právo z porušenia kúpnej zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatné porušenie zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania / doručenia tovaru predávajúcemu. Tovar by mal byť pri preprave zabalené vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné.

Predávajúci je povinný bezodkladne najneskôr do troch pracovných dní rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru na reklamáciu, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záruka za akosť sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa odpověnost predávajúceho ako by išlo o kúpe nového tovaru alebo jeho časti.

Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho poždavku emailovou správou alebo prostredníctvo SMS.

U opráněné reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených prostriedkov.

 

Ochrana osobných údajov:

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracované a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101 / 2000Zb.) Za účlem plnenie predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje a je oprávnený tieto Identifikácia rizík meniť, prípadne písomne ​​vysloviť nesúhlas s ich spracovaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

Kupujúci môže predávajúcemu oznámiť, že chce ukončt zasielanie komerčného oznamu a to na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy, anižby mu tým vznikli akékoľvek náklady.

 

Riešenie sporov:

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši všeobecné súdy.

Dozor na dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

 

Ostatné

Spotrebiteľom sa rozumie človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ani v Rači samostatného výkonu svojho povolania.

Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadi Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) A ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

Zmluva a otázky súvisiace sa riadia český právom.

Tieto podmienky sú účinné od 1.1.2017.